Over de St. Antoniuskerk te Zwartemeer

Welkom op de website van de St. Antonius van Padua kerk te Zwartemeer. In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

Pinsternoveen

 DE PINKSTERNOVEEN

 Noveen tot de Heilige Geest

Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen' betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, "eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.'


Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Romeinen 5, 5

We wensen je de vruchten van de heilige Geest toe:
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
naar Galaten 5:22

Over de standaardformule voor de Pinksternoveen verschillen de meningen. Het missaal kent het volgende gebed:

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen;
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Laat ons bidden God, Gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de H. Geest onderwezen; geef, dat wij door die H. Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen

Bovenstaande is ook een mooi gebed om na de rozenkrans te bidden.
Maar u kunt er dus op andere manieren aan deelnemen. Bijvoorbeeld door de negen onderstaande gebeden.


Dag 1 - Vrucht van de liefde

Dag 2 -  Vrucht van de vreugde


Dag 3 -  Vrucht van de vrede

Dag 4 -  Vrucht van het geduld


Dag 5 -  Vrucht van de vriendelijkheid

Dag 6 -  Vrucht van de goedheid

Dag 7 -  Vrucht van trouw

Dag 8 -  Vrucht van de zachtmoedigheid

Dag 9 -  Vrucht van de zelfbeheersing